Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #10”
หน่วยงาน :กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โครงการ :ค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #10”

หลักการและเหตุผล :
    ภาษาอังกฤษได้รับการกำหนดให้เรียนในทุกระดับชั้นและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 เป็นต้นมาและได้มีการกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก โดยกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (The working language of ASEAN shall be English) ดังนั้น ประเทศที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนได้ จึงต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ได้มีการกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้จะมีทักษะการทำงานในด้านอื่นได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ก็จะทำให้เสียโอกาสในทุกเวทีการแข่งขัน ดังนั้น ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับสาระอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
    3. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้นอกห้องเรียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามสถานการณ์
   2. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #10” รับลมหนาว จำนวน 150 คน
   2. มีรายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นบาท

KPI :
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #10” ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจจากการเข้า ร่วมกิจกรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาตำราเรียน นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ยุค Digital ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เข้าถึงได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 3, 6, 7)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ (มิติที่ 2)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมตามการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟรอ์ต (มิติที่ 8)
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - 2.1.1 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระดับดีขึ้นไป
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #10”   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
15 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
15 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565   P 2.1 สำรวจและติดต่อสถานที่ในการจัดค่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
15 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565   P 2.2 ศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
15 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565   P 2.3 ศึกษาผลการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
15 ส.ค. 2565 15 ก.ย. 2565   P 2.4 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดค่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
01 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
01 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
01 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
01 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
01 ส.ค. 2565 30 พ.ย. 2565   P 4. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 113 วัน
01 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** 191 วัน
01 ส.ค. 2565 30 พ.ย. 2565   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 113 วัน
01 ส.ค. 2565 30 พ.ย. 2565   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 113 วัน
01 ก.ย. 2565 01 ธ.ค. 2565   P 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 112 วัน
14 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ   0   0 *** *** 38 วัน
01 ก.ย. 2565 15 พ.ย. 2565   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 11   0   11 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 ก.ย. 2565 31 ต.ค. 2565   D 6.2 ประชุมคณะกรรมการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 143 วัน
12 ต.ค. 2565 16 พ.ย. 2565   D 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
12 พ.ย. 2565 20 ธ.ค. 2565   D 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 93 วัน
16 ม.ค. 2565 06 ก.พ. 2565   D 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
02 พ.ย. 2565 07 ก.พ. 2566   D 6.6 ดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ“Winter Wonder Camp #10” 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 38 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565   0   0 *** *** 38 วัน
29 มิ.ย. 2565 02 ก.ค. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
07 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2565   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
30 พ.ย. 2565 03 ธ.ค. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
14 ก.พ. 2566 18 ก.พ. 2566   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามโครงการ   0   0 *** *** 38 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565   0   0 *** *** 38 วัน
07 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2566   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 171 วัน
14 ก.พ. 2566 18 ก.พ. 2566   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
13 ก.ย. 2565 15 ก.ย. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
30 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 38 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมครูต่างชาติผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการค่าย Winter Wonder Camp #10  29 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประชุมคณะกรรมการ  1 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565
 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10  30 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  12 พ.ย. 2565 - 20 ธ.ค. 2565
 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10  4 ม.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  16 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2565
 ค่ายภาษาอังกฤษ WInter Wonder Camp #10  7 ม.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ“Winter Wonder Camp #10”  2 พ.ย. 2565 - 7 ก.พ. 2566

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10 150 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสถานที่พัก-อาหาร ในการเข้าค่าย 180 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวัน 200 *** ***
3    ค่ารถบัสปรับอากาศ 3 *** ***
4    ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
5    ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์และทำกิจกรรมประจำฐาน 150 *** ***
6    ค่าเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครู 180 *** ***
7    ค่าเสื้อค่าย 187 *** ***
8    ค่าของรางวัลการประกวดแฟนซีและฐานกิจกรรม 1 *** ***
9    ค่ารถตำรวจนำขบวน 3 *** ***
10    ค่าวิทยากร 5 *** ***
11    ค่านักศึกษาช่วยงาน 20 *** ***
12    ค่าศึกษา-เข้าชม เรียนรู้นอกสถานที่ 200 *** ***
13    ค่าบำรุงสถานที่ 4 *** ***
14    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
15    ค่าป้ายชื่อ 180 *** ***
16    น้ำดื่ม 400 *** ***
17    ค่าของที่ระลึก 30 *** ***
18    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
19    ค่ารถตู้ 2 *** ***
20    ค่าอาหารจัดเลี้ยงครู 40 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าค่าย 80 คน ๆ ละ 1500 บาท 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10 วันที่ 7 ม.ค.2566 1 *** ***
2    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #10 วันที่ 7 ม.ค.2566 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 750,000.00 บาท รายรับจริง 120,000.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 593,160.00 บาท รายจ่ายจริง 93,750.00 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 630,000.00 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 499,410.00 บาท
รายรรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง 26,250.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ