[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน MC NIGHT ครั้งที่ 8 วันที่ 2 ธันวาคม 2560
ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 4/2556 หลักสูตร EP
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบการวัดและประเมินผลครั้งที่ 4/2556 หลักสูตร ปกติ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบทุนการศึกษามงฟอร์ต
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2553
จัดเตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียนการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2522
การแต่งกายและการเลิกเรียนของนักเรียน วันที่  2-3 พฤศจิกายน 2552
( แก้ไข ) ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ - จ้าง และ วิธีการสืบสอบราคา
แผนการติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2552
สรุปการติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2551
การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2551
การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  และค่าช่วยเหลือบุตร
ตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปลี่ยนแปลงเวลาการอยู่เวรดูแลนักเรียนในช่วงกลางวัน
ตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต 75 ปีมงฟอร์ต
วัดเสื้อแจ๊คเก็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน “ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550
การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ชาวเชียงใหม่ น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา”
การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
การสมัครเข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งหน้าที่โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
สกสค. จัดสวัสดิการเปิดจองรถยนต์ให้กับครูในราคาพิเศษ
การสอนเสริมนักเรียนติด 0 หลักสูตร English Program
การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
ขอเรียนชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดอภิธรรม แด่คุณแม่น้อย  มังคะวงค์

    1